Navigasjonslærer på Høgskolen i Vestfold

Etter kabellegging i Hellas, like ved grensen til Albania, var jeg i land på forsommeren i 2006, og fikk tilbud om jobb som «administrerende skipper» på en ny rute mellom Tønsberg og Engelsviken med hurtigbåten Flybåten. Det var fristende med mer hjemmetid, og jeg sa opp i rederiet Bourbon Offshore.

FLYBÅTEN
Flybåten kom ikke i gang den sommeren, folket i Engelsviken satte seg imot konseptet, og jeg sto uten landbasert jobb – inntil Høgskolen i Vestfold søkte etter navigasjonslærer.
For å undervise i navigasjon til kl. D1 må du ha sjøkapteinsertifikat. Men når du underviser ved en høgskole hvor administrasjonen streber etter å få status som universitet, stiger kravene bratt. Etter en fullført bachelor kommer straks kravet om en master.

NAVIGASJON
Jeg hadde gått en omstendelig vei til sjøkapteinsertifikatet, fra kl. D5 med farledsbevis for hele kysten, utvidet til kl. D3 World Wide på Fiskarfagskulen på Aukra, og som kl. D1-hospitant på Fagskolen i Tønsberg mens jeg seilte utenriks. Sånn sett hadde jeg de forskjelligste erfaringer fra ulike innlæringsteknikker, og ikke minst situasjonen sett fra elevenes/studentenes ståsted mht hvor skoen trykket – hvor innlæringen tilsynelatende sviktet.Jeg underviste i skipslære og navigasjon til D5 for Norsk Maritim Kveldsskole når jeg var i land i 2002-05.

Jeg mente å ha et vennskapelig forhold til faget, og hadde også undervist i navigasjon for Norsk Maritim Kveldsskole på D5- og D5LA-nivå mens jeg var i land.
Men møtet med vitebegjærlige bachelor-studenter krevde sitt av en 63-årig lærer, som selv hadde en BSc- og deretter en MSc-utdanning gående. Det ble mange, lange netter foran PC-en det første året.

PRØVEKANIN
Etter et par år ble Høgskolen i Vestfold prøvekanin for en felles maritim utdanning av både fagskole- og høyskolestudenter. Sjøkaptein-kandidatene fra fagskolen møtte maritim utdanning med en ganske annerledes bagasje enn studentene som ble immatrikulert over universitet- og høgskolesystemet.
De hadde matrosfagbrev og var forberedt på hva slags yrke som ville møte dem etter endt utdanning – i motsetning til hva som ofte var tilfelle hos kollegaene, «de akademiske borgere».
De fikk betegnelsen fagskolestudenter, og innsikt i yrket og vilje til innsats var elementer som måtte kompensere for lite studietrening og kanskje et noe diffust forhold til mattepensumet fra ungdomsskolen.

KURS OG FART
Samtidig økte skolen inntaket til maritim utdanning. De neste årene startet vi med opptil 75 første-års studenter og fagskolestudenter. Brann- og evakueringsforskriftene satte en grense på maksimalt 55 personer for lokaler med egnede bord til kartbruk, slik at klassen måtte fordeles over to klasserom ved gjennomgang av kartseilaser. Foreleseren alternerte mellom lokalene i forsøk på å holde kurs og fart!

OVERKJØRT
Av de 75 kom 10-15 rekende fra andre studieretninger, hvor de ikke hadde oppnådd inntak. Maritim utdanning var ikke deres førstevalg, noe de til tider heller ikke la skjul på.
Utfordringen på maritim avdeling var stor, og noe måtte gjøres for ikke å bli totalt overkjørt. Faget talte 25 p, det var omfattende og det var fort gjort å bli akterutseilt. På fagskolen var studieplanen inndelt slik at navigasjonsfaget strakk seg over to år, i motsetning til på høgskolen hvor alt ble forelest i løpet av det første studieåret.

QUESTION TOOLS
Det sier seg selv at én foreleser alene fort kan få et forklaringsproblem hvis 75 studenter samtidig vil ha svar på spørsmål av ulik karakter. Innen hvert kull var det stor forskjell i alder, innsikt, vilje og evne til innsats.

Question Tools Developer Edition

Etter noen uker med høye kneløft klagde jeg min nød til kollega Per-Einar Rosenhave. Han foreleste i alt annet enn navigasjon, men introduserte meg for et oppgaveprogram ved navn Question Tools. Han benyttet dette i sine fag, og hadde hjulpet en tidligere kollega med en del enkle oppgaver til bruk i innføring i navigasjon.

EN SOLOSEILERS AUTOPILOT
Jeg falt for konseptet. Dette kunne være løsningen på en god del av utfordringene som hadde tårnet seg opp, en slags forelesers autopilot – som et ekstra mannskapsmedlem.
Det var en kjempejobb det første året å bygge opp oppgavelagrene innen de forskjellige temaene, men når jobben var gjort kunne jeg, til en viss grad, hvile på laurbærene.

KALIBRERING
Jeg kunne velge
– aktuelle temaer fra siste forelesning, som var behandlet med løsningsforslag i øvingssettene. Utover høst- og vårterminen ble også tidligere temaer behørig repetert.
– løsningskrav for de forskjellige temaene, hhv 90 %, 80 % og 70 %.
– antall oppgaver totalt og fordelt på temaene.
– slingringsmonn i fasit om det var behøvelig.
– antall oppgavesett, f.eks. 15 forskjellige sett fordelt på 75 studenter.
– tidsfrist for quizen. Målet var at de antatt fem dyktigste av en klasse på 75 skulle kunne klare quizen på første forsøk. Programmet beregnet løsningsresultatet i prosent for hver enkelt student. De som ikke oppnådde løsningskravet innen tidsfristen, fikk presentert helt nye oppgavesett inntil de besto – eller ga opp.

HÅPET ER LYSEGRØNT
Det kunne se ut til at programmet Question Tools var svaret på hvordan jeg kunne få flest mulige fagskolestudenter gjennom navigasjonsstudiet i løpet av to semestre, samtidig som alle studenter fikk nødvendig mengdetrening og repetisjon. Og – blindpassasjerene ville antagelig flykte hals over hode til smulere farvann, kanskje allerede etter 3-4 uker.

Systemet med Question Tools må kunne betegnes som en suksess i møtet med instituttets utfordringer. Dekan Oddvar J. Kristiansen ga også uttrykk for en tilsvarende oppfatning, før han gikk av med pensjon våren 2013. Jeg hadde min siste klasse på høgskolen våren 2014, og avsluttet på Fagskolen i Vestfold våren 2016, hvor vi gjennomførte en noe redusert utgave av Question Tools-systemet. 

ETTERSKRIFT
I ettertid må jeg kunne betegne systemet med programmet Question Tools som en ubetinget suksess, med introduksjon og fødselshjelp fra kollega Per-Einar Rosenhave, med nødvendig handlingsrom fra dekanen på avdelingen, og med særdeles forståelsesfulle studenter i startfasen!
I dag, desember 2020, er Høgskolen i Vestfold for lengst blitt til en del av Universitetet i Sørøst-Norge, en felles maritim utdanning av både fagskole- og høyskolestudenter er en saga blott, og en del av de gamle navigasjonsoppgavene i Question Tools er under konvertering til Canvas.

SYSTEMET
Høsten 2012 møttes representanter fra maritim utdanning i høgskoler og universitet landet rundt hos Rederiforbundet i Oslo, hvor mitt bidrag var et resymé over systemet rundt Question Tools.

Desember 2020


Question Tools – QT

Navigasjon 1 ved HiVe
De siste par, tre årene har vi startet med opptil 75 første-års studenter og fagskolestudenter, hvorav mellom en tredjedel og halvparten har et diffust forhold til mattepensumet fra ungdomsskolen.
Det er stor forskjell i alder, innsikt, vilje og evne til innsats.
Faget teller 25 p, det er omfattende og det er fort gjort å bli akterutseilt.

BRUKSOMRÅDET

Tilvenning til selvstendig innsats.
Ferske studenter tvinges til å innse at det er lite rom for det innbilte talent – blod og svette er resepten for å unngå tårer.
Blindpassasjerene flykter hals over hode – de fleste forsvinner til smulere farvann i løpet av 3-4 uker. Glitrende instrument til mengdetrening.

BEGREPSAVKLARING

mht bruk av quizer og tester i faget Navigation 1

1 – En quiz er en betegnelse brukt om mengdetrening i oppgaveløsing. Inntil 40 oppgaver gis fra temaer som er belyst siden forrige quiz, og hentes fra en bank som består av inntil 250 oppgaver.

Studenten velger selv hvor mange ganger quizen skal startes og i hvilke omgivelser det skal skje. Vanskelighetsgrad og løsningsfrist er forsøkt satt slik at det i snitt vil kreves 3-5 forsøk før quizen er løst.

Til hvert forsøk vil det tilføres nye oppgaver fra banken. Kravet til løsning er generelt 70 %, oppgaver innen kursrettelser krever 80 % og Rules of the Road, lanterner og signaler krever 90 %, som må oppnås for å få adgang til neste quiz.

2 – En test er en betegnelse brukt om utsjekk av ferdighetsnivået mht oppgaveløsning innen temaer behandlet i de 2 til 3 siste quizer. For å få adgang til testen må siste quiz være løst.

Testen består av inntil 30 oppgaver og med løsningsfrist fra 90 til 120 min. Tid er avtalt for hele studieåret, f.eks. tirsdag kl. 1900. Faglærer bestemmer om testen skal avholdes i kontrollerte omgivelser, eller om studenten selv kan velge sted. Faglærer vurderer om det er behov for oppgavesvarark.

Kravet til bestått er generelt 70 %, oppgaver innen kursrettelser krever 80 % og Rules of the Road, lanterner og signaler krever 90 %. For å få adgang til tentamen i desember og eksamen i mai/juni må alle tester være bestått. Hvis en student ikke består en test gis det ett nytt forsøk. Hvis en student ikke består kontetesten må hele faget tas på nytt.

EKSEMPLER PÅ QUIZER OG TESTER

Quiz 1-3 og test 1 fra august-september 2011, og quiz 7-9 og tentamen fra november-desember 2011.

Quiz FO1
30 spm fra 11 kategorier på 90 min. av en bank på 133 oppg. Spm er hentet fra områder belyst i forelesningen fra uke 34, og behandlet med løsningsforslag i Øving 01.

Quiz FO2

30 spm fra 10 kategorier på 60 min. av en bank på 86 oppg. Spm er hentet fra områder belyst i forelesningene fra uke 34 og 35, og behandlet med løsningsfors-lag i Øving 01 og 02.

Test 1A
18 spm fra 10 kategorier på 120 min. av en bank på 62 oppg. Spm er hentet fra områder belyst i forelesningen fra uke 34 og 35, og behandlet med løsningsforslag i Øving 01 og 02.

Quiz FO3
14 spm fra 5 kategorier på 40 min. av en bank på 60 oppg. Spm er hentet fra områder belyst i forelesningene fra uke 36 og 37, og behandlet med løsningsfors-lag i Øving 03 og 04.

Quiz FO7
10 spm fra 5 kategorier på 120 min. av en bank på 23 oppg. Spm er hentet fra storsirkel og meteorologi belyst i forelesningene, og behandlet med løsningsforslag i øvingene.

Quiz FO8
30 spm fra 16 kategorier på 150 min. av en bank på 244 oppg. Spm er en oppsummering fra områder belyst i forelesningene, og behandlet med løsningsforslag i øvingene.

Quiz FO9
40 spm fra 11 kategorier på 150 min. av en bank på 226 oppg. Spm er en oppsummering hentet fra områder belyst i forelesningene, og behandlet med løsningsforslag i øvingene.

Tentamen H11
25 spm fra 21 kategorier på 180 min. av en bank på 126 oppg. Spm er en oppsummering fra høstens forelesninger.

Noen faglærere tror at de kan gå på vannet!
Til tentamen i desember går jeg skikkelig i baret. Oppmuntret av de gode resultatene i Quiz F08 og F09 lager jeg en altfor omfattende tentamen til 180 min., og må løfte resultatet i klassen. Det lå an til godt og vel en tredjedel stryk.

En blindpassasjers bekjennelse
Historien over er den offisielle. Senere innrømmet Hans Kristian at han rømte til Ålesund fordi de ikke hadde disse ukentlige quizene der, men måtte dra tilbake da han ikke fikk hybel!

 

Etter moden overveielse …

     To: Øystein Johnsen
     1. november 2011 21:34

Hei, ville bare informere om at jeg ikke lenger går i nautikk-klassen. Derfor blir det ikke noe mer QT på meg. Matte er ikke for alle, synes det er vanskelig allerede nå, og dette er jo bare starten! Derfor velger jeg å slutte. Men må si at jeg synes undervisningsformen din og QT systemet fungerer bra. For det gjør det lettere å øve og finne ut av hva du kan og ikke kan, for så å være bedre rustet til en eventuell eksamen. Og ikke minst, det fanger opp alle de som henger på lasset, slik som undertegnede.

MVH Kenny

Dessverre var Kenny allerede ute av systemet da jeg mottok denne mailen. Han var studenten som sto på tidlig og sent, og som jeg gjerne skulle gått noen ekstra runder med for å få ham med videre.

Underveisevaluering Høst 2011, NAF1O

Med alle disse quizene og testene kunne man kanskje fristes til å tro at klassen hadde fått nok, og at dette ville avspeile seg i underveisevalueringen, men …

Referat fra tillitsvalgt, møte med faglærer, 2.nov 2011
Tilstede: Øystein Johnsen, Eli Kristin og Anders Emil

Gikk gjennom underveisevalueringen med faglærer, mye positiv kom fram. Alle har mellom 76-100 % oppmøte og gjort seg godt kjent med pensum.
Vi snakket også om di ukentlige quizene, hvor en del har hengt litt etter, dette på grunn at et større prosjekt i andre fag, men di flere har tatt igjen det tapte.

Generell innstilling i klassen er at fremgangsmåten til Johnsen gir en god læringskurve, og det ønskes lignende læringssett i andre fag.
Ellers er alle fornøyde med at tillitsvalgt og faglærer har god kommunikasjon.

Tilbakemeldinger fra studentene, ultimo oktober 2011:

 • Godt fornøyd med bruk av QT i faget, synes faglærer bruker verktøyet på god måte for å sørge for å ha med hele klassen. Mye bruk av eksempler og oppgaver med løsningsforslag slik at det er mulig å fordype seg i stoffet på egen hånd.
 • Det går for mye av undervisningstiden til å slå på AV-utstyr, samt digresjoner.
 • Bra og lærerik undervisning, med gode oppgaver. Oppgavene samsvarer med det vi har gjennomgått og er relevante i forhold til faget. QT fungerer meget godt i dette faget. Stor pluss til foreleser som er meget flink til å forklare.
 • Johnsen gjør en fenomenal jobb! Samsvaret mellom begge parter er veldig bra. Måten han hjelper oss med å forstå via øvinger hver uke er genialt. Her har flere lærere mye å hente!
 • QT – veldig fornøyd.
 • Meget fornøyd med oppgaver opp mot undervisningen på skolen. En bratt læringskurve er lett å oppnå med en god faglærer!
 • Jeg liker veldig godt at vi bruker QT. Føler at dette er et fantastisk læreverktøy.
 • Veldigt väl fungerande samarbete mellan läraren och elever. En vilja från lärarens sida att få klassen att lyckas.
 • Meget fornøyd med ukentlige Quizzer på QT, veldig hjelperike! Også at vi får øvinger med løsningsforslag som stort sett er til god hjelp.
 • Meget fornøyd med øvingene. Oppgaver med og uten løsningsforslag. Dette synes jeg bidrar til en økt forståelse for faget. Det vi lærer i timen og jobber med på øvingene er det samme som kommer på QT. Meget bra.
 • Meget gode øvingsoppgaver med løsningsforslag!
 • Jeg er spesielt fornøyd med den stora mängden oppgaver som finns tillgängliga.

Underveisevaluering Vår 2012, NAF10

I vårsemestret byttet vi ut 4 quizer med 4 RoR prosjektoppgaver, som ble presentert og bedømt i plenum. 12 grupper a 3-4 studenter presenterte egne og bedømte andres oppgaver. Dette ble positivt mottatt, men mange savnet samme antall quizer som i høstsemestret ifølge evalueringen!

Tilbakemeldinger fra studentene, ultimo mars 2012:

 • Fortsatt veldig fornøyd med faget og faglærer, mye rot fra skolen sin side ifm. bruk av QT, et verktøy vi har hatt veldig god nytte av i høstsemesteret. Der oppleves kontinuiteten litt som brutt. Hadde vært en fordel om skolen var klarere med sine forberedelser på ett tidligere tidspunkt.
 • Undervisningen ble litt dårligere etter at vi var ferdig med astro.
 • Jeg føler at øvingstimene er veldig relevante for vår utvikling i dette faget. Er veldig takknemmelig for den innsatsen faglærer har i å lage relevante oppgaver for oss å løse.
 • Savner læremåten som var før jul.
 • Ønsker flere tester.
 • Er veldig godt fornøyd med faget og faglærer. Faglærer viser stor kunnskap i faget og er flink til å videreformidle dette.
 • Litt mye forskjellige obligatoriske innleveringer som har tatt for mye tid.
 • Foredragene kan noen ganger gå litt fort.


Neste års fagbeskrivelse ser slik ut:
ASSESSMENT
During the subject

First Semester Assessment
3 hours combined MCQ test

First Semester Mandatory Work
A minimum of two (2) Tutor Marked Assignments (TMA) has to be passed.
In addition a minimum of seven (7), maximum nine (9) interdependent MCQs quizzes and a minimum of two (2), maximum three (3) MCQ tests have to be successfully completed before the student is allowed to sit for the first semester assessment.
Quizzes are used to give the students experience in solving navigational problems. One quiz must be successfully passed before the student is given access to the next quiz.

Pre Final Exam, Second Semester Mandatory Work
A minimum of two (2) Tutor Marked Assignments (TMA) has to be passed.
In addition a minimum of seven (7), maximum nine (9) interdependent MCQs quizzes and a minimum of two (2), maximum three (3) MCQ tests have to be successfully completed before the student is allowed to sit for the final exam.

Minimum Pass Criteria during the subject
All Quizzes and Tests has to be passed with a score of >69 %.

Grounding, touching and/or breaching of safety rules, procedures or regulations during passage planning or during sailing, e.g. caused by navigational errors, including failing to avoid a bank or shoal during passage planning will automatically result in a Fail.

Rules of the Road, Lights and Signals require a score of > 89 %, and Course corrections require a score of > 79 % in order to pass.
The student will receive a course Fail if he/she scores below the required minimum in any of the subtopics.

All assignments must be successfully completed in order for a student to pass the course. 

 

… og takk for følget!

Øystein Johnsen
Faglærer Navigasjon 1, HiVe

Juni 2012