Innledning

Prosjektforslaget
Godkjent oppgavetittel er: «Dynamiske problemer med fartøy som følge av parametrisk resonans og andre belastninger i bølger». Prosjektmål: «Belysning av begreper som ikke synes tilstrekkelig vektlagt i Sjøkapteinsutdanningen, så som parametrisk resonans i following og head seas, broaching, ekstrembølger, kantring i brytende bølger/farlige bunnforhold.
Prosjektet er tenkt gjennomført som et litteraturstudium».

Begrensning i prosjektet
Under arbeidet med den generelle bølgeteorien som jeg mener er nødvendig for å kunne se den videre sammenhengen, fant jeg det etter hvert nødvendig å begrense prosjektet til » … og andre belastninger i bølger på dypt vann». Dypt vann vil si vanndybde større enn en halv bølgelengde . Jeg tar derved vekk prosjektmålet «… kantring i brytende bølger/farlige bunnforhold», noe som reduserer prosjektet i omfang med ca. halvparten.

Målsetning
Jeg var i utgangspunktet innstilt på å finne et hovedprosjekt som kunne medvirke til å gi interessen for tverrskipsstabilitet i stille vann bedre vilkår blant yngre offiserer på broa. Slik jeg har erfart det er stabilitet og lastelære, ved siden av astronavigasjon, det konvensjonsfaget som de fleste nyutdannede glemmer mest av på kortest tid.

På vei gjennom utallige nedlastninger, fra august 2005 og fremover, fant jeg imidlertid mange arbeider rundt problemstillinger innen dynamisk stabilitet som jeg ante eksistensen av men ikke hadde navn på. Spesielt i løpet av de siste 10-12 år har forskere hjemme og ute kommet til spennende konklusjoner hva angår hemmeligheten bak f.eks. freakbølger (ekstrembølger) og parametrisk resonans.

Det ligger i sakens natur at bare noen få kjenner til dette arbeidet. Foruten forskere verden over, er det kun snakk om enkelte ansatte i rederiene og klasseselskapene, og noen få ombord i fartøyene. Resultater fra arbeidene underveis blir distribuert til likesinnede, foruten til noen spesielt interesserte. Vi vanlige nautikere forblir for det meste uvitende inntil det har gått tilstrekkelig tid til at prosjektet har blitt et tema. Kanskje et hett tema, som følge av kanskje en eller flere nylig inntrufne ulykker i samme spor.

Bakgrunn
Jeg er 63 år, er kaptein på hurtigbåt, i korte perioder utleid som DPO i Nordsjøen/Middelhavet, driver egen båtskole www.batforerskolen.no.

Jeg har pedagogisk erfaring fra bl.a Norsk Maritim Kveldsskole og som navigasjonslærer på Høgskolen i Vestfold, har min teoretiske bakgrunn med D5 fra Norsk Maritim Kveldsskole, D3 fra Fiskarfagskulen på Aukra, D1 fra Tønsberg Maritime Fagskole og nå etterutdanning til Bachelor i Nautikk fra Høgskolen i Vestfold.

Jeg har alle sertifikater på plass:
Dekksoffiser kl. 1, Sjøkaptein – GOC – DPO Certificate – Kvalifikasjonsbevis for hurtigbåtoperasjon – Farledsbevis, hele kysten – Proficiency as assessor.

Veiledere
Etter hvert fant jeg frem til forskningsmiljøet rundt NTNU og Sintef, etter innspill fra hovedveileder Halvor Schøyen. Seniorforsker ved SINTEF, avd. Fiskeri og Havbruk, Birger Enerhaug er ekstern veileder. Han har levd i motsjø og følgesjø helt fra han leverte sin hovedoppgave på NTH i 1975, «Rulling av skip i akterlig sjø», til han i dag bl.a. er delaktig i en sjøegenskapsindeks for fiskefartøyer fra 35 til 90 fot, spesielt med tanke på oppførselen i motsjø. Han har hatt stor innflytelse på vektleggingen av oppgaven, forslag til ulike referanser og som sakkyndig under hele gjennomføringen. En stor takk går også til professor ved Institutt for Marin Teknikk, NTNU, Dag Myrhaug som velvillig har vist vei mellom formlene i bølgeteorien.

Bredere forståelse
Underveis modnet tanken på at vi som ansvarshavende på broa bør ha en bredere forståelse av dynamiske problemstillinger som følge av ulike belastninger i bølger. Vi kan teori om manøvreringsregler og generell behandling av skip, skader under hardt vær, slakke tanker mm., og etter hvert får vi også erfaring med fartøyet vårt under ulike kondisjoner. Men når vi plutselig befinner oss midt inne i et uvanlig bevegelsesmønster, kan det være greit å kunne sette navn på det.

Populærvitenskapelig litteraturstudium
Prosjektet er gjennomført som et populærvitenskapelig litteraturstudium.
(Populær => populus = folket => folkelig => lettfattelig, bestemt for folket).
Det vitenskapelige emnet er altså forsøkt fremstilt på en slik måte at det skal være mulig å forstå det uten avanserte kunnskaper på området. Det er underforstått at «folket» i denne sammenhengen er de som er interesserte i dette spesielle emnet.
Og, de som er interesserte i dette spesielle emnet antas å være «offiserene på broa». Det er dem jeg henvender meg til og prøver å vekke interessen hos.

Bytter matematikk med illustrasjoner
For å få en fullstendig forståelse av bølger o.a. som et fysisk fenomen, er en avhengig av matematisk beskrivelse med et pensum som ikke hører hjemme på bachelornivå. Jeg har i stor grad valgt å bruke figurer og illustrasjoner fra mange ulike kilder for å klargjøre situasjoner og vise sammenhenger.

Presentasjon av stoffet
Stoffet presenteres slik at i de tre første kapitlene gis en bakgrunn for bedre å kunne forstå elementene som er beskrevet i de tre siste. Kap. 1 gir en kort henvisning til elementær tverrskipsstabilitet og belastning i stille vann. Kap. 2 omhandler stabilitet i sjøgang og belastninger i bølger. Kap. 3 omhandler generell bølgeteori for bølger på dypt vann, og er også innom teorien om overlagring av forskjellige bølgetog som krysser hverandre. Dette stoffet er mer omfattende enn hva jeg ellers har sett og opplevd av pensum i maritime skoler, men det er vanskelig å se hva som kan elimineres uten at det vil gå ut over sammenhengen.

Kapitlene 4, 5 og 6 omhandler henholdsvis ekstrembølger (monsterbølger – freak waves/rogue waves), parametrisk resonans (parametric roll) i motsjø og aktersjø, og broaching (tverrkasting). Her presenteres de respektive fenomener med mye bruk av illustrasjoner, og det gis en forklaring på hva fenomenet innebærer, basert på ny og gammel forskning. Avslutningsvis gis det en orientering om situasjonen pr. d.d., og eventuelle forslag til hvordan en skal være best mulig rustet til å møte slike hendelser.

Tjøme i august 2007
Øystein Johnsen
Sjøkaptein, student NAMF

Hovedprosjekt i Nautikk

Trygghet på sjøen - Bli en bedre båtfører