Sjøveisregel 13 – Innhenting / Eksempel på drøfting av Sjøveisreglene

Regel 13 – Innhenting

Løsningsforslag til eksamensoppgave i drøfting av Sjøveisreglene, Aukra, Fiskarfagskulen

 

 

Av Øystein Johnsen

 

 

 

Eksamensoppgave – D3 / 3000 BT World Wide, Aukra, Fiskarfagskulen

 Sjøveisregel 13 – Innhenting / Drøftes – redegjør for hovedinnholdet

 

 

Løsningsforslag

 

Sjøveisregel 13 – Innhenting

 


(a) Uten omsyn til det som ellers er sagt i reglene i Del B avsnitt I og II, skal et hvilket som helst fartøy som innhenter et annet fartøy, holde av veien for det fartøyet som blir innhentet.

 

(b) Et fartøy skal regnes som et innhentende fartøy når det haler inn på et annet fartøy, såfremt det kommer opp fra en retning som er mer enn 22,5 grader aktenfor tvers i forhold til det andre fartøy, det vil si at det om natten vil være i stand til å se bare akterlanternen til det andre fartøyet, men ingen av dets sidelanterner.

 

(c) Hvis et fartøy er i noen tvil om det innhenter et annet, skal det gå ut fra at dette er tilfelle og handle i samsvar hermed.

 

(d) En hvilken som helst senere peilingsendring mellom de to fartøyene skal ikke gjøre det innhentende fartøyet til et fartøy med kurs som skjærer det andre fartøyets kurs, slik dette er å forstå i reglene, eller frita det for plikten til å holde seg klar av det innhentede fartøyet før dette er endelig passert og klaret.
 

Innhentende fartøy

 

(a) Ethvert innhentende fartøy skal holde av veien for ethvert annet fartøy som innhentes. Og vikeplikten beholdes helt til passeringen er gjennomført og situasjonen avklart. Regel 9 (e)(i)(ii) sier at mindre fartøy, t.eks. lystfartøy, har normert plikt til å vike for et større fartøy som skal kunne gå sikkert i et trangt farvann, avhengig av at godkjente signaler blir gitt og besvart. Regel 13 gir altså et seilfartøy vikeplikt hvis det innhenter et maskindrevet fartøy.

 

(b) Et fartøy er innhentende når det haler inn på et annet fra en posisjon som er mer enn 22,5 grader (to streker) aktenfor tvers av dette. Om natten er det greit ved at man i et slikt tilfelle bare ser det andre fartøyets akterlanterne, ingen av de øvrige. Det innhentede fartøyet skal beholde kurs og fart i henhold til farvannets beskaffenhet og tilhørende kurser, og bør nøye sjekke at de foreskrevne lanternene lyser som forutsatt.

 

(c) Om dagen kan det oppstå tvilstilfeller, og man skal da gå ut fra at det er en selv som har vikeplikten, såfremt en ikke kan fastslå det andre fartøyets relative stilling gjennom en enkel peiling. Et innhentende fartøy skal mest mulig unngå å passere det innhentede fartøyet på dets styrbord side for ikke å fremprovosere vikemanøvrer for en ny situasjon som følge av uheldige kursvalg.

 

(d)  En senere peilingsendring mellom fartøyene som skjer før situasjonen er endelig klarert, skal ikke påføre fartøyet som blir innhentet noen vikeplikt i h.h.t. regel 15 og fritar ikke det innhentende fartøyet  plikten til å holde seg klar av det innhentede før det er endelig passert og klarert.

 

“Sugeeffekten” – sjøflaten hever seg foran baugen, og synker litt fra låringen og akterover. Det er særlig i trangt og grunt farvann at trykkbølgen fra baugen og vannet langs låringen på fartøyet kan virke på andre fartøyer som passeres på kloss hold, slik at trykkbølgen foran baugen på det innhentende fartøyet binder seg til vannet langs akterskipet på fartøyet foran og får baugen trukket mot skipet som blir innhentet. Samtidig virker trykkbølgen på det innhentede fartøyet og får det til å svinge mot baugen på fartøyet som innhenter det.

 

En delikat problemstilling
kan oppstå når et mindre fartøy går foran et tungt lastet fartøy i et trangt farvann og det minste fartøyet sakker farten, mens det største fartøyet ikke har anledning til å svinge ut i farvannet p.g.a. f.eks. motgående trafikk. Dersom fartøyene går med samme fart kan en ikke regne det bakerste som innhentende. Det er først når fartøyet foran reduserer fremdriften at det blir innhentet. I slike tilfelle gjelder regel 34 og 36 om bruk av manøver- og varselsignaler, samt oppmerksomhetssignaler. Når et fartøy reduserer fremdriften, skal det alltid kontrollere at eventuelle innhentende fartøyer ikke kommer i vanskeligheter p.g.a. manøveren.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *