Brovakthold – STCW-forordningene knyttet opp mot Sjøveisreglene / Utdrag av STCW

Brovakthold – STCW-forordningene knyttet opp mot Sjøveisreglene

 

Av Øystein Johnsen

 

 

 

 

Sjøveisregel 2 – Ansvar                                                                                                     STCW 23

(a) Intet i disse reglene skal frita noe fartøy, dets reder, fører eller mannskap for følgene av en hvilken som helst forsømmelse fra å følge disse reglene eller i det hele tatt å iktta slike forsiktighetsregler som alminnelig sjømannsskikk eller tilfellets særegne omstendigheter måtte tilsi.
(b) Ved tolking av disse reglene og når de følges skal det tas nøye hensyn til alle farer for navigeringen og for sammenstøt, like ens til alle særlige omstendigheter, herunder begrensningen av vedkommende fartøys manøvreringsmuligheter, som måtte gjøre det nødvendig å avvike fra disse reglene for å unngå øyeblikkelig fare.
 
 

Sjøveisregel 5 – Utkikk                                                                                                       STCW 13, 14, 15, 32, 42, 45, 46

Ethvert fartøy skal alltid holde ordentlig utkikk ved syn og hørsel så vel som ved alle tilgjengelige midler som er brukbare under de rådende omstendigheter og forhold for å kunne foreta en fullstendig vurdering av situasjonen og faren for sammenstøt.
 
 

Sjøveisregel 6 – Sikker fart                                                                                               STCW 27, 37, 38, 39, 45, 46

Ethvert fartøy skal alltid gå med sikker fart slik at det kan manøvrere riktig og effektivt for å unngå sammenstøt og kan stoppes på en distanse som passer til de rådende omstendigheter og forhold.
Ved fastsettelse av sikker fart skal det blant annet tas hensyn til følgende faktorer:
(b) Dessuten av fartøy som bruker radar:                                                                    
(i) Radarutstyrets karakteristikk, effektivitet og begrensning.
(ii) De begrensninger som det benyttede radaravstandsområde medfører.
(iii) Virkning av sjø, værforhold og andre forstyrrelseskilder på radarobservasjoner.
(iv) Muligheten av at små fartøy, is og andre flytende gjenstander ikke kan oppdages ved radar på tilstrekkelig avtand.
 
 

Sjøveisregel 7 – Fare for sammenstøt                                                                           STCW 37, 38, 39, 46

(a) Ethvert fartøy skal bruke alle tilgjengelige midler som er brukbare under de rådende omstendigheter og forhold for å avgjøre om det er fare for sammenstøt. Hvis det er noen tvil, skal det regnes med at det er fare
for sammenstøt.
(b) Hvis radarutstyr er anbrakt og brukbart skal det brukes riktig inkludert søking på lang avstand for å få tidlig varsel om fare for sammenstøt samt radarplotting eller tilsvarende systematisk observasjon av observerte gjenstander.
(c) Slutninger skal ikke trekkes på grunnlag av sparsomme opplysninger, spesielt sparsomme radaropplysninger.
 
 

Sjøveisregel 8 – Manøver for å unngå sammenstøt                                                    STCW 29, 30

(a) Enhver manøver for å unngå sammenstøt skal såfremt omstendighetene tillater det, være markert, utføres i god tid og i samsvar med godt sjømannskap.
(b) Enhver forandring av kurs og/eller fart for å unngå sammenstøt skal, såfremt omstendighetene tillater det, være så stor at den er helt tydelig for et annet fartøy som ser den eller observerer den på radar. En rekke små forandringer av kurs og/eller fart bør unngås.
(c) Hvis det er tilstrekkelig fritt farvann kan en forandring av kurs alene være den mest effektive manøver for å unngå en nærsituasjon forutsatt at den utføres i god tid, er vesentlig og ikke resulterer i at man kommer for nær andre fartøy.
(d) En manøver for å unngå sammenstøt med et annet fartøy skal utføres slik at dette passeres på trygg avstand. Manøvrens effektivitet skal kontrolleres omhyggelig inntil det annet fartøy er endelig passert og klaret.
(e) Om nødvendig for å unngå sammenstøt eller for å få mer tid til å vurdere situasjonen skal et fartøy slakke på farten eller stoppr farten, ved å stoppe eller reversere fremdriftsmidlene.
 
 

Sjøveisregel 9 – Trange farvann

(a) Et fartøy som seiler i en trang lei eller et trangt løp skal, når det lar seg gjøre uten fare, holde seg så nær som mulig til den av leias eller løpets yttergrense som det har på sin styrbords side.
(e) (i) Når et fartøy haler inn på et annet i en trang lei eller et trangt løp og bare kan gå forbi dette
hvis det fartøy som blir innhentet, må manøvrere for å tillate sikker passering, skal det fartøy som akter å gå forbi tilkjennegi dette ved å gi et passende lydsignal slik det er foreskrevet i regel 34(c)(i) – (to lange og et kort støt (pass. stb.s) eller to lange og to korte støt (pass. bb.s)). Fartøyet som innhentes skal, hvis det er enig, gi et passende lydsignal slik det er foreskrevet i regel 34(c)(ii) og ta skritt for å tillate sikker passering. Hvis det er i tvil, kan det gi de signaler som er foreskrevet i regel 34(d) – (fem korte støt).
(ii) Denne regel fritar ikke det innhentede fartøy fra dets forpliktelse i henhold til regel 13.
 
 

Sjøveisregel 19 – Fartøy som navigerer under nedsatt sikt                                       STCW 45

(b) Ethvert fartøy skal gå med sikker fart avpasset etter de rådende omstendigheter og nedsatte siktforhold. Et maskindrevet fartøy skal ha sitt maskineri klar til øyeblikkelig manøver.
(d) Et fartøy som oppdager et annet fartøy bare ved hjelp av radar, skal avgjøre om en nærsituasjon kan utvikle seg og/eller om det er fare for sammenstøt. Hvis så er tilfelle skal det i god tid ta forholdsregler for å unngå dette. Når slik forholdsregel er en kursforandring, skal såvidt mulig følgende unngås;
(i) en kursforandring til babord for et fartøy som er forenom tvers unntatt for et fartøy som blir innhentet,
(ii) en kursforandring mot et fartøy som er tvers eller aktenfor tvers.
(e) Unntatt når man er kommet til at det ikke er fare for sammenstøt, skal ethvert fartøy som tilsynelatende forenom tvers hører tåkesignalet fra et annet fartøy eller som ikke kan unngå å komme i en nærsituasjon med et annet fartøy som er forenom tvers, redusere farten til minste styrefart. Om nødvendig skal det stoppe helt og i alle tilfelle navigere ytterst varsomt inntil faren for sammenstøt er over.
 
 

Sjøveisregel 35 – Lydsignaler under nedsatt sikt                                                          STCW 45

I eller nær farvann med nedsatt sikt skal de signalene som denne regelen foreskriver, enten det er dag eller natt, gis således:
(a) Et maskindrevet fartøy som gjør fart gjennom vannet, skal minst hvert annet minutt gi et langt støt.
(b) Et maskindrevet fartøy underveis, som ligger med stoppet maskin og uten å gjøre fart gjennom vannet, skal minst hvert annet minutt gi to lange støt med om lag to sekunders mellomrom.
(c) Et fartøy som ikke er under kommando, et fartøy som har begrenset evne til å manøvrere, et fartøy som er hemmet av sitt dypgående, et seilfartøy, et fartøy som holder med på å fiske og et fartøy som sleper eller skyver et annet fartøy, skal istedenfor de signalene som er foreskrevet i pkt. (a) eller (b) i denne regel, minst hvert annet minutt gi tre støt etter hverandre, nemlig et langt etterfulgt av to korte.
(h) Et fartøy som står på grunn, skal ringe med klokken og, hvis det har plikt til det, gi lyd med gongongen som foreskrevet i pkt. (g) i denne regel, og skal dessuten slå tre atskilte og tydelige slag på klokken like før og like etter den hurtige ringing med klokken. Et fartøy som står på grunn, kan dessuten gi et passende fløytesignal.

 

 

 

Utdrag av STCW – Vaktordninger og prinsipper som skal iakttas

 

STCW 13

Forsvarlig utkikk skal holdes til alle tider i samsvar med regel 5 i Internasjonale regler til forebygging av sammenstøt på sjøen, 1972, og skal tjene følgende formål;

.1 opprettholdelse av en permanent tilstand av årvåkenhet ved bruk av syn og hørsel og andre tilgjengelige midler med hensyn til enhver betydelig endring av driftsmiljøet;

.2 fullstendig bedømmelse av situasjonen og risikoen for sammenstøt, grunnstøting og andre farer for navigeringen; og

.3 oppdagelse av skip og fly i nød, skipbrudne personer, vrak, gjenstander i sjøen og andre farer for sikker navigering.

 

 

STCW 14

Utkikken må være i stand til å vie oppgaven med å holde forsvarlig utkikk sin fulle oppmerksomhet, og skal ikke utføre eller bli satt til å utføre plikter som kan komme i konflikt med denne oppgaven.

 

 

STCW 15

Pliktene til utkikken og rormannen er adskilte, og rormannen skal ikke anses å være utkikk under styringen, unntatt på små skip der det er fritt utsyn i alle retninger fra styreposisjonen og det ikke foreligger (nedsatt nattsyn eller) noen annen hindring med hensyn til å holde en forsvarlig utkikk. Ansvarshavende vaktoffiser på broen kan være eneste utkikk i dagslys under forutsetning av at det ved alle slike anledninger;

.1 er foretatt en omhyggelig vurdering av situasjonen og fastslått uten tvil at det er trygt å gjøre dette;

.2 tas fullt hensyn til alle relevante faktorer, herunder, men ikke begrenset til;

– værsituasjon

– sikt

– trafikktetthet

– nærhet til farer for navigeringen

– oppmerksomheten som kreves når det navigeres i eller nær trafikkseparasjonssystemer

.3 finnes bistand som er umiddelbart tilgjengelig og som kan tilkalles til broen når en hvilken som helst endring i situasjonen krever det.

 

 

STCW 23

Den ansvarshavende vaktoffiseren skal:

.1 holde vakt på broen;

.2 under ingen omstendighet forlate broen før behørig avløsning har funnet sted;

.3 hele tiden være ansvarlig for sikker navigering av skipet, selv om skipsføreren befinner seg på broen, inntil vedkommende offiser er særskilt informert om at skipsføreren har påtatt seg ansvaret for vakten og dette er forstått av begge; og

.4 underrette skipsføreren dersom det oppstår tvil om hvilke tiltak som skal treffes for å ivareta sikkerheten

 

 

STCW 27

Ansvarshavende vaktoffiser på broen skal gjøre mest mulig effektift bruk av alt navigasjonsutstyr som står til deres disposisjon.

 

 

STCW 29

I nødsfall skal den ansvarshavende vaktoffiseren på broen ikke nøle med å bruke ror, maskineri og lydsignalapparater. Likevel skal endringer i maskinturtall varsles på forhånd når dette er mulig, eller det skal gjøres effektiv bruk av UMS-maskinkontroller som finnes på broen i samsvar med gjeldende prosedyrer.

 

 

STCW 30

Ansvarshavende vaktoffiser på broen skal kjenne sitt skips egenskaper hva angår manøvrering og behandling av skipet, herunder stoppedistanser, og forstå at slike egenskaper kan være ulike fra skip til skip.

 

 

STCW 32

Det er av særskilt stor viktighet at ansvarshavende vaktoffiser på broen til alle tider forvisser seg om at det holdes forsvarlig utkikk. På skip med et adskilt kartrom kan ansvarshavende vaktoffiser foreta kortvarige besøk på kartrommet når dette er absolutt påkrevd for den nødvendige utførelsen av navigasjonsplikter, men skal først forvisse seg om at det er trygt å gjøre dette og at det holdes forsvarlig utkikk.

 

 

STCW 37

Den ansvarshavende vaktoffiseren på broen skal alltid bruke radar når det er eller ventes å bli nedsatt sikt, og til alle tider i sterkt traffikerte farvann, idet det tas tilstrekkelig hensyn til radarens begrensninger.

 

 

STCW 38

Den ansvarshavende vaktoffiseren på broen skal sikre at radarskalaene som benyttes endres med tilstrekkelig hyppige mellomrom slik at ekko oppdages så tidlig som mulig. Offiseren skal ha i minne muligheten av at små eller svake ekko ikke oppdages.

 

 

STCW 39

Når radar er i bruk, skal den ansvarshavende vaktoffiseren på broen alltid velge en passende radarskala og følge nøye med på skjermen, og offiseren skal sikre at plotting eller systematisk analyse blir påbegynt i god tid.

 

 

STCW 42

Den ansvarshavende vaktoffiseren på broen skal gi vaktgående personell alle relevante instrukser og opplysninger som vil sikre at det holdes en trygg vakt, herunder forsvarlig utkikk.

 

 

Nedsatt sikt

 

STCW 45

Når det er eller ventes å bli nedsatt sikt, skal det fremste ansvaret til ansvarshavende vaktoffiser på broen være å oppfylle de relevante reglene i Internasjonale regler til forebygging av sammenstøt på sjøen, 1972, særlig med hensyn til å gi lydsignaler, gå med sikker fart og å ha maskinene klare til øyeblikkelig manøvrering. Dessuten skal den ansvarshavende vaktoffiseren på broen:

.1 underrette skipsføreren

.2 sette forsvarlig utkikk

.3 tenne posisjonslanterner

.4 betjene og bruke radaren

 

 

Når det er mørkt

 

STCW 46

Skipsføreren og den ansvarshavende vaktoffiseren skal, når det settes utkikk, ta behørig hensyn til utstyret på broen og navigasjonshjelpemidler som er tilgjengelige for bruk, deres begrensninger; prosedyrer og sikkerhetstiltak som er gjennomført

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *