Brovakthold – Sjøveisreglene og SM 7/2001 knyttet opp mot STCW-forordningene

Brovakthold – Sjøveisreglene og SM 7/2001 knyttet opp mot STCW-forordningene

 

 

Forslag til sortering av regler og forordninger – innen STCW A-VIII/2 (Vaktordninger og prinsipper som skal iakttas), Sjøveisreglene og, i dette tilfelle en av Sjøfartsdirektoratets Sikkerhetsmeldinger (SM), 7/2001 – til bruk ved besvarelse av cases, prosedyrer mht vaktordninger, drøfting av regler innen styringsplakaten etc.

 

Av Øystein Johnsen

 

 

 

 

Del 1 – Sertifikater


STCW 1

Ansvarshavende vaktoffiser på brovakt eller dekksvakt skal være behørig kvalifisert i samsvar med bestemmelsene i kapittel II, eller kapittel VII i forhold til pliktene som er forbundet med brovakt eller dekksvakt.

 

REGEL II/4 Obligatoriske minstekrav for erverv av sertifikat som mannskap som inngår i brovakten.
1) Ethvert mannskap som inngår i brovakten på sjøgående skip med bt på 500 eller mer, og som ikke er mannskap under opplæring eller mannskap uten plikter på vakten som krever fagopplæring, skal ha behørig sertifikat for slik vakt.
2) Alle som søker om sertifikat skal ha;
.1.0 fylt 16 år
.2.1 opptjent godkjent fartstid som omfatter ikke mindre enn seks mndr. opplæring og erfaring, eller
.2.2 fullført spesialopplæring, enten før tjeneste til sjøs eller om bord på skip, som omfatter godkjent fartstid på ikke mindre enn to mndr.; og
.3.0 tilfredsstilt krav til kompetanse som er fastsatt i avsnitt A-II/4 i STCW-koden.
3) Fartstiden, opplæringen og erfaringen som kreves i pkt 2.2.1 og 2.2.2, skal være knyttet til funksjoner i brovakten og omfatte ivaretakelse av plikter som utføres under direkte tilsyn av skipsføreren, ansvarshavende vaktoffiser på broen eller kvalifisert mannskap.
4) Sjøfolk kan, etter partens vurdering, anses å tilfredsstille kravene i denne regel dersom de har gjort tjeneste i en relevant stilling i dekksavdelingen i en periode på ikke mindre enn ett år i løpet av de siste fem år før konvensjonen trer i kraft for vedkommende part.Del 2 – Planlegging av reise
Allmenne krav


STCW 3

Den ønskede reisen skal være planlagt på forhånd idet det tas hensyn til all relevant informasjon, og enhver kurs som er fastsatt skal kontrolleres før reisen begynner.

 

Planlegging før hver reise


STCW 5

Før hver reise skal føreren på hvert skip forvisse seg om at den ønskede seilingsruten fra avgangshavnen til første anløpshavn planlegges med bruk av adekvate og passende kart og andre nautiske publikasjoner som er nødvendige for den ønskede reisen og som inneholder nøyaktig, fullstendig og oppdatert informasjon vedrørende navigasjonsmessige begrensninger og faremomenter som er av permanent eller forutsigbar natur, og som er relevante for sikker navigering av skipet.

 

 

Verifikasjon og fremvisning av planlagt seilingsrute

 

STCW 6

Når planleggingen av seilingsruten er verifisert, idet det tas hensyn til all relevant informasjon, skal den planlagte seilingsruten fremvises klart på passende kart og være kontinuerlig tilgjengelig for den vakthavende offiseren, som skal verifisere hver kurs som skal følges før denne tas i bruk under reisen.

 

 

Avvik fra planlagt seilingsrute


STCW 7

Dersom det under en reise tas en avgjørelse om å endre den neste anløpshavnen i den planlagte seilingsruten, eller dersom det er nødvendig for skipet å avvike betydelig fra den planlagte seilingsruten av andre grunner, skal en endret seilingsrute være planlagt før det foretas betydelige avvik fra den opprinnelig planlagte seilingsruten.

 

 

Del 3 – Vakthold underveis

Prinsipper som gjelder allment for vakthold

 

STCW 9
Føreren på hvert skip har plikt til å forvisse seg om at vaktordningene er adekvate med hensyn til å opprettholde en trygg brovakt. Under skipsførerens overordnede ledelse er de ansvarshavende vaktoffiserene på broen ansvarlige for å navigere skipet trygt i de tidsrom de har vakt, der de skal være særskilt opptatt av å unngå sammenstøt og grunnstøting.

SM(a) Hviletid
SM(b) Optiske peilinger for å sikre seilasen
SM(c) Hyppig plotting av skipets posisjon med mer enn en metode, sikker identifisering av alle relevante seilingsmerker, krav til utkikk.
SM(d) Styrehuset skal kun benyttes til navigasjon, kommunikasjon og annen operasjon eller overvåking som er helt nødvendig for sikker navigering og drift av skipet.

 

 

Vern av det marine miljøet

 

STCW 11
Skipsføreren, offiserer og mannskaper skal være klar over de alvorlige virkningene av forurensning av det marine miljøet som skyldes skipets drift eller uhell, og skal ta alle mulige forholdsregler for å hindre slik forurensning, særlig innenfor rammen av relevante internasjonale regler og havneregler.

 

 

Del 3-1 – prinsipper som skal iakttas for brovakt

 

STCW 12
Ansvarshavende vaktoffiser på broen er skipsførerens stedfortreder og har det primære ansvaret til alle tider for sikker navigering av skipet og for oppfyllelse av Internasjonale regler til forebygging av sammenstøt på sjøen, 1972.

Utkikk – Sjøveisregel 5 – Utkikk

 

STCW 13
Forsvarlig utkikk skal holdes til alle tider i samsvar med regel 5 i Internasjonale regler til forebygging av sammenstøt på sjøen, 1972, og skal tjene følgende formål;
.1 opprettholdelse av en permanent tilstand av årvåkenhet ved bruk av syn og hørsel og andre tilgjengelige midler med hensyn til enhver betydelig endring av driftsmiljøet;
.2 fullstendig bedømmelse av situasjonen og risikoen for sammenstøt, grunnstøting og andre farer for navigeringen; og
.3 oppdagelse av skip og fly i nød, skipbrudne personer, vrak, gjenstander i sjøen og andre farer for sikker navigering.

Utkikk – Sjøveisregel 5 – Utkikk

 

STCW 14
Utkikken må være i stand til å vie oppgaven med å holde forsvarlig utkikk sin fulle oppmerksomhet, og skal ikke utføre eller bli satt til å utføre plikter som kan komme i konflikt med denne oppgaven.

Utkikk – Sjøveisregel 5 – Utkikk

 

STCW 15
Pliktene til utkikken og rormannen er adskilte, og rormannen skal ikke anses å være utkikk under styringen, unntatt på små skip der det er fritt utsyn i alle retninger fra styreposisjonen og det ikke foreligger (nedsatt nattsyn eller) noen annen hindring med hensyn til å holde en forsvarlig utkikk. Ansvarshavende vaktoffiser på broen kan være eneste utkikk i dagslys under forutsetning av at det ved alle slike anledninger;
.1 er foretatt en omhyggelig vurdering av situasjonen og fastslått uten tvil at det er trygt å gjøre dette;
.2 tas fullt hensyn til alle relevante faktorer, herunder, men ikke begrenset til;
– værsituasjon
– sikt
– trafikktetthet
– nærhet til farer for navigeringen
– oppmerksomheten som kreves når det navigeres i eller nær trafikkseparasjonssystemer
.3 finnes bistand som er umiddelbart tilgjengelig og som kan tilkalles til broen når en hvilken som helst endring i situasjonen krever det.

Utkikk – Sjøveisregel 5 – Utkikk

 

 

Vaktordninger

 

STCW 17

 

 

Overtakelse av vakt

 

STCW 18
Ansvarshavende vaktoffiser skal ikke overlate vakten til avløsende offiser dersom det er grunn til å tro at sistnevnte ikke er i stand til å utføre sine vaktholdsplikter effektivt, og i slike tilfeller skal skipsføreren underrettes.

SM(a) Hviletid

 

STCW 19
Avløsende offiser skal forvisse seg om at alle som inngår i den aktuelle vakten, er fullt i stand til å utføre sine plikter, særlig med hensyn til deres tilpasning til nattsyn. Avløsende offiserer skal ikke ta over en vakt før synet deres fullt ut har tilpasset seg lysforholdene.

 

STCW 20
Før de tar over vakten, skal avløsende offiserer forvisse seg om skipets antatte eller sanne posisjon og bekrefte dets rute, kurs og fart og eventuelt UMS-kontroller og skal merke seg alle farer for navigeringen som kan påregnes i løpet av vakten.

 

STCW 21
Avløsende offiserer skal personlig forvisse seg om følgende forhold;
.1 stående ordrer og andre av skipsførerens særskilte instrukser vedrørende navigeringen av skipet
.2 posisjon, kurs, fart og skipets dypgang
.3 rådende og ventede forhold hva angår tidevann, strøm, vær, sikt og virkningen av disse faktorene på kurs og fart
.4 prosedyrer for bruk av hovedmaskineri til å manøvrere når hovedmaskineriet kontrolleres fra broen, og
.5 navigasjonssituasjonen, herunder, men ikke begrenset til;
.5.1 driftsklar tilstand for alt navigasjons- og sikkerhetsutstyr som er i bruk eller som med sannsynlighet vil bli brukt i løpet av vakten
.5.2 feil ved gyrokompass og magnetiske kompass
.5.3 tilstedeværelsen av og bevegelsen til skip i sikte eller som vites å være i nærheten
.5.4 forholdene og farene som man med sannsynlighet vil møte i løpet av vakten, og
.5.5 de mulige virkningene av krengning, trim, vannets saltholdighet og skipets bevegelse i vannet («squat») på klaringen under kjølen.

 

STCW 22
Dersom ansvarshavende vaktoffiser på broen på noe tidspunkt skal avløses når en manøver eller annen handling for å unngå at en fare finner sted, skal avløsningen av denne vaktoffiseren først skje etter at handlingen er fullført.

 

 

 

Utøvelse av brovakt

 

STCW 23
Den ansvarshavende vaktoffiseren skal:
.1 holde vakt på broen;
.2 under ingen omstendighet forlate broen før behørig avløsning har funnet sted;
.3 hele tiden være ansvarlig for sikker navigering av skipet, selv om skipsføreren befinner seg på broen, inntil vedkommende offiser er særskilt informert om at skipsføreren har påtatt seg ansvaret for vakten og dette er forstått av begge; og
.4 underrette skipsføreren dersom det oppstår tvil om hvilke tiltak som skal treffes for å ivareta sikkerheten

Sjøveisregel 2 – Ansvar
Sjøveisregel 5 – Utkikk

 

STCW 24
På vakten skal kursen som holdes og posisjon og fart kontrolleres med passende mellomrom ved hjelp av ethvert tilgjengelig og nødvendig navigasjonshjelpemiddel for å sikre at skipet følger den planlagte kursen.

Sjøveisregel 6 (b) – Sikker fart/(hensyntagen ved bruk av radar)
Sjøveisregel 7 – Fare for sammenstøt
SM(b) Optiske peilinger for å sikre seilasen
SM(c) Hyppig plotting av skipets posisjon med mer enn en metode, sikker identifisering av alle relevante seilingsmerker, krav til utkikk

 

STCW 25
Den ansvarshavende vaktoffiseren på broen skal ha fullt kjennskap til plasseringen og betjeningen av alt sikkerhets- og navigasjonsutstyr ombord på skipet og skal være oppmerksom på og ta hensyn til slikt utstyrs driftsbegrensninger.

Sjøveisregel 6 (b) – Sikker fart/(hensyntagen ved bruk av radar)
Sjøveisregel 7 (b)(c) – Fare for sammenstøt

 

STCW 26
Den ansvarshavende vaktoffiseren på broen skal ikke utføre eller bli satt til å utføre plikter som kan komme i konflikt med sikker navigering av skipet.

Sjøveisregel 2 – Ansvar
Sjøveisregel 5 – Utkikk
Sjøveisregel 7 (a)(b)(c) – Fare for sammenstøt

 

STCW 27
Ansvarshavende vaktoffiser på broen skal gjøre mest mulig effektift bruk av alt navigasjonsutstyr som står til deres disposisjon.

Sjøveisregel 6 (b) – Sikker fart/(hensyntagen ved bruk av radar)
Sjøveisregel 7 (a)(b)(c) – Fare for sammenstøt

 

STCW 28
Når det benyttes radar, skal den ansvarshavende vaktoffiseren på broen ha i minne nødvendigheten av å oppfylle, til alle tider, de gjeldende bestemmelsene om bruk av radar i Internasjonale regler til forebygging av sammenstøt på sjøen.

Sjøveisregel 7 (b)(c)(d) – Fare for sammenstøt

 

STCW 29
I nødsfall skal den ansvarshavende vaktoffiseren på broen ikke nøle med å bruke ror, maskineri og lydsignalapparater. Likevel skal endringer i maskinturtall varsles på forhånd når dette er mulig, eller det skal gjøres effektiv bruk av UMS-maskinkontroller som finnes på broen i samsvar med gjeldende prosedyrer.

Sjøveisregel 6 – Sikker fart
Sjøveisregel 7 – Fare for sammenstøt
Sjøveisregel 8 – Manøver for å unngå sammenstøt
Sjøveisregel 19 – Fartøy som navigerer under nedsatt sikt
Sjøveisregel 34 – Manøver- og varselsignaler
Sjøveisregel 35 – Lydsignaler under nedsatt sikt

 

STCW 30
Ansvarshavende vaktoffiser på broen skal kjenne sitt skips egenskaper hva angår manøvrering og behandling av skipet, herunder stoppedistanser, og forstå at slike egenskaper kan være ulike fra skip til skip.

Sjøveisregel 6 (a) – Sikker fart/(hensyntagen under alle siktforhold)
Sjøveisregel 8 – Manøver for å unngå sammenstøt

 

STCW 31
Det skal gjøres forsvarlige opptegnelser på vakten av bevegelser og aktiviteter knyttet til navigeringen av skipet.

STCW 32
Det er av særskilt stor viktighet at ansvarshavende vaktoffiser på broen til alle tider forvisser seg om at det holdes forsvarlig utkikk. På skip med et adskilt kartrom kan ansvarshavende vaktoffiser foreta kortvarige besøk på kartrommet når dette er absolutt påkrevd for den nødvendige utførelsen av navigasjonsplikter, men skal først forvisse seg om at det er trygt å gjøre dette og at det holdes forsvarlig utkikk.

Sjøveisregel 5 – Utkikk
SM(c) Hyppig plotting av skipets posisjon med mer enn en metode, sikker identifisering av alle relevante seilingsmerker, krav til utkikk

 

STCW 33
Driftsprøving av skipets navigasjonsutstyr skal foretas på sjøen så ofte som praktisk mulig og slik omstendighetene tillater, særlig før ventede farlige situasjoner som har betydning for navigeringen. Når det er relevant, skal denne prøvingen alltid registreres. Slik prøving skal også foretas før ankomst til eller avgang fra havn.

 

STCW 34
Den ansvarshavende vaktoffiseren på broen skal foreta regelmessige kontroller for å forvisse seg om at:
.1 personen som styrer skipet eller selvstyringen holder riktig kurs
.2 standard kompassfeil bestemmes minst en gang i løpet av vakten og, når det er mulig, etter enhver større kursendring; standard- og gyrokompassene sammenliknes ofte og datterkompassene synkroniseres med moderkompassene
.3 selvstyringen testes manuelt minst en gang i løpet av vakten
.4 posisjonslanterner og signallampe og annet navigasjonsutstyr fungerer skikkelig
.5 radioutstyret fungerer skikkelig i samsvar med pkt. 86 i dette avsnittet (STCW A-VIII/2, del 3-3 Utøvelse av radiovakt)

STCW 86 Radiooperatøren som utfører radiovaktholdsplikter, skal:
.1 påse at det holdes vakt på frekvensene som er spesifisert i Radioreglementet og SOLAS- konvensjonen
.2 jevnlig kontrollere driften av radioutstyret og dets kraftkilder i løpet av vakten og underrette skipsføreren om alle observerte tilfeller av svikt i dette utstyret

 

STCW 35
Den ansvarshavende vaktoffiseren på broen skal ha i minne nødvendigheten av å oppfylle, til alle tider, gjeldende krav i Den internasjonale konvensjon om sikkerhet for menneskeliv til sjøs (SOLAS), 1974. Den ansvarshavende vaktoffiseren skal ta hensyn til:
.1 nødvendigheten av å sette en person til å styre skipet og å skifte over til manuell styring i god tid for å gjøre det mulig og håndtere en potensiell farlig situasjon på en sikker måte: og
.2 at det med et skip under selvstyring er særdeles farlig å la en situasjon utvikle seg til et punkt der den ansvarshavende vaktoffiseren er uten bistand og må bryte kontinuiteten i utkikken for å handle i en nødsituasjon.

Sjøveisregel 8 – Manøver for å unngå sammenstøt

 

STCW 36
Ansvarshavende vaktoffiser på broen skal være helt fortrolig med bruken av alle elektroniske navigasjonshjelpemidler som finnes ombord, herunder deres muligheter og begrensninger, og skal bruke hvert av disse hjelpemidlene etter behov og skal ha i minne at ekkoloddet er et verdifullt navigasjonshjelpemiddel.

Sjøveisregel 7 (a) – Fare for sammenstøt

 

STCW 37
Den ansvarshavende vaktoffiseren på broen skal alltid bruke radar når det er eller ventes å bli nedsatt sikt, og til alle tider i sterkt traffikerte farvann, idet det tas tilstrekkelig hensyn til radarens begrensninger.

Sjøveisregel 6 (b) – Sikker fart/(hensyntagen ved bruk av radar)
Sjøveisregel 7 (b)(c)(d) – Fare for sammenstøt
Sjøveisregel 19 (d) – Fartøy som navigerer under nedsatt sikt

 

STCW 38
Den ansvarshavende vaktoffiseren på broen skal sikre at radarskalaene som benyttes endres med tilstrekkelig hyppige mellomrom slik at ekko oppdages så tidlig som mulig. Offiseren skal ha i minne muligheten av at små eller svake ekko ikke oppdages.

Sjøveisregel 6 (b)(ii) – Sikker fart/(begrensninger ved benyttet radaravstandsområde)
Sjøveisregel 7(a)(b)(c)(d) – Fare for sammenstøt

 

STCW 39
Når radar er i bruk, skal den ansvarshavende vaktoffiseren på broen alltid velge en passende radarskala
og følge nøye med på skjermen, og offiseren skal sikre at plotting eller systematisk analyse blir
påbegynt i god tid.

Sjøveisregel 6 (b) – Sikker fart/(hensyntagen ved bruk av radar)
Sjøveisregel 7(a)(b)(c)(d) – Fare for sammenstøt

 

STCW 40
Den ansvarshavende vaktoffiseren på broen skal underrette skipsføreren omgående:
.1 dersom det er eller ventes å bli nedsatt sikt
.2 dersom trafikkforholdene eller andre skips bevegelser gir grunn til uro
.3 dersom det oppstår vansker med å holde kursen
.4 dersom land eller et seilingsmerke ikke er i sikte, eller det ikke lykkes å lodde dybden, innen den tiden dette skulle ha skjedd
.5 dersom det uventet skjer at land eller et seilingsmerke er i sikte eller en endring i dybdemålingene inntreffer
.6 ved maskinhavari, svikt i fjernkontroll av fremdriftsmaskineri, styremaskinhavari eller svikt i annet absolutt nødvendig navigasjonsutstyr, en alarm eller en indikator
.7 dersom radioutstyret har en feilfunksjon
.8 i hardt vær, dersom det er tvil om muligheten for værskade
.9 dersom skipet står overfor en fare for navigeringen, så som is eller et vrak
.10 i enhver annen nødsituasjon eller dersom det er tvil

Sjøveisregel 5 – Utkikk
Sjøveisregel 6 – Sikker fart
Sjøveisregel 7 – Fare for sammenstøt
Sjøveisregel 8 – Manøver for å unngå sammenstøt
Sjøveisregler 17 – Fartøy som skal beholde kurs og fart
Sjøveisregel 19 – Fartøy som navigerer under nedsatt sikt

 

STCW 41
Uten hensyn til kravet om omgående å underrette skipsføreren under de nevnte omstendighetene skal ansvarshavende vaktoffiser på broen dessuten ikke nøle med å treffe umiddelbare tiltak for å ivareta skipets sikkerhet når omstendighetene krever det.

Sjøveisregel 7 – Fare for sammenstøt
Sjøveisregel 8 – Manøver for å unngå sammenstøt
Sjøveisregel 19 – Fartøy som navigerer under nedsatt sikt

 

STCW 42
Den ansvarshavende vaktoffiseren på broen skal gi vaktgående personell alle relevante instrukser og opplysninger som vil sikre at det holdes en trygg vakt, herunder forsvarlig utkikk.

Sjøveisregel 5 – Utkikk

 

 

Vakthold under ulike forhold og i ulike områder
Klarvær

 

STCW 43
Den ansvarshavende vaktoffiseren på broen skal foreta hyppige og nøyaktige kompasspeilinger av skip som nærmer seg, som et middel til å oppdage risikoen for sammenstøt tidlig, og ha i minne at en slik risiko noen ganger kan eksistere også når en merkbar endring i peilingen klart foreligger, særlig når man nærmer seg et svært stort skip eller et slep eller når avstanden til skipet man nærmer seg er liten. Den ansvarshavende vaktoffiseren på broen skal også ta tidlige og klare forholdsregler i samsvar med gjeldende Internasjonale regler til forebygging av sammenstøt på sjøen, 1972, og deretter kontrollere at slike tiltak har den ønskede virkning.

Sjøveisregel 7 – Fare for sammenstøt
Sjøveisregel 8 – Manøver for å unngå sammenstøt

 

STCW 44
I klarvær skal, når det er mulig, den ansvarshavende vaktoffiseren alltid prøve ut radaren.

 

 

Nedsatt sikt

 

STCW 45
Når det er eller ventes å bli nedsatt sikt, skal det fremste ansvaret til ansvarshavende vaktoffiser på broen være å oppfylle de relevante reglene i Internasjonale regler til forebygging av sammenstøt på sjøen, 1972, særlig med hensyn til å gi lydsignaler, gå med sikker fart og å ha maskinene klare til øyeblikkelig manøvrering. Dessuten skal den ansvarshavende vaktoffiseren på broen:
.1 underrette skipsføreren
.2 sette forsvarlig utkikk
.3 tenne posisjonslanterner
.4 betjene og bruke radaren

Sjøveisregel 5 – Utkikk
Sjøveisregel 6 – Sikker fart
Sjøveisregel 7 – Fare for sammenstøt
Sjøveisregel 19 – Fartøy som navigerer under nedsatt sikt
Sjøveisregel 23 – Maskindrevne fartøy underveis
Sjøveisregel 35 – Lydsignaler under nedsatt sikt

 

 

Når det er mørkt

 

STCW 46
Skipsføreren og den ansvarshavende vaktoffiseren skal, når det settes utkikk, ta behørig hensyn til utstyret på broen og navigasjonshjelpemidler som er tilgjengelige for bruk, deres begrensninger; prosedyrer og sikkerhetstiltak som er gjennomført.

Sjøveisregel 5 – Utkikk
Sjøveisregel 6 (b) – Sikker fart/(hensyntagen ved bruk av radar)
Sjøveisregel 7 – Fare for sammenstøt

 

 

Kystfarvann og sterkt trafikkerte farvann

 

STCW 47
Kartet ombord med størst målestokk, som er passende for området og korrigert i henhold til den sist tilgjengelige informasjonen, skal benyttes. Posisjonsbestemmelse skal foretas med hyppige mellomrom, og alltid med bruk av mer enn en metode når forholdene tillater det.

SM(c) Hyppig plotting av skipets posisjon med mer enn en metode, sikker identifisering av alle relevante seilingsmerker, krav til utkikk

 

STCW 48
Den ansvarshavende vaktoffiseren på broen skal klart identifisere alle relevante seilingsmerker.

SM(c) Hyppig plotting av skipets posisjon med mer enn en metode, sikker identifisering av alle relevante seilingsmerker, krav til utkikk

 

 

Navigering med los ombord

 

STCW 49
Losenes plikter og forpliktelser til tross, deres nærvær om bord fritar ikke skipsføreren eller den ansvarshavende vaktoffiseren på broen for deres plikter og forpliktelser med hensyn til skipets sikkerhet. Skipsføreren og losen skal utveksle informasjon vedrørende navigasjonsprosedyrer, lokale forhold og skipets karakteristika. Skipsføreren og/eller den ansvarshavende vaktoffiseren på broen skal samarbeide nært med losen og hele tiden føre nøye kontroll med skipets posisjon og bevegelse.

 

STCW 50
Dersom den ansvarshavende vaktoffiseren på broen er i noen som helst tvil når det gjelder losens handlinger eller hensikter, skal den ansvarshavende vaktoffiseren på broen underrette skipsføreren og treffe hvilke som helst tiltak som er nødvendige før skipsføreren innfinner seg.

 

 

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *