Brovakthold – Drøfting av Sjøveisreglene og STCW A-VIII/2 – Castor-Pollux

Regler, vaktordninger og prinsipper

Drøfting av Sjøveisreglene og STCW A-VIII/2 – Castor-Pollux

 

 

Forslag til sortering av regler og forordninger – innen STCW A-VIII/2 (Vaktordninger og prinsipper som skal iakttas), Sjøveisreglene og, i dette tilfelle en av Sjøfartsdirektoratets Sikkerhetsmeldinger (SM), 7/2001 – til bruk ved besvarelse av cases, prosedyrer mht vaktordninger, drøfting av regler innen styringsplakaten etc.

 

Av Øystein Johnsen

 

 

 

Case – MS «Castor», 7500 DW kolliderte i tett tåke med MT «Pollux», 3000 DW


Farvannet var ikke spesielt trangt, men vanligvis endel trafikkert. Radaren på «Castor» var relativt orientert og innstilt på 12 nm. Det var ca. 15 ekko innenfor 12 mils range. Skipet gikk med full fart, ca. 15 kn. På MT «Pollux» 3000 DW var radaren i ustand. Full fart ca. 13 kn.

 

MS Castor

På «Castor» la en merke til at et ekko nærmet seg fort på bb baug. Da ekkoet var ca. 7 nm av, var vakthavende av den formening at en ville passere babord til babord med CPA 0,3 nm. Sikten på dette tidspunkt ble estimert til ca. 0,2 nm. Farten på «Castor» var på dette tidspunkt knapt 15 knop. Styrmann var alene på broen og kaptein var ikke orientert om forholdet. Det var en matros på vakt og han vasket på styrehusskott. Da ekkoet var ca. 4 nm av, ble automatisk tåkesignal startet Straks etter kom kapteinen på broen. Ekkoet var nå under 3 nm av. Vakten ble beordret til utkikk. Ut fra radarbildet var en av den oppfatning at CPA ville bli litt mindre enn 0,3 nm. Avstanden minket normalt og en kunne nå høre et langt støt litt om babord. Da ekkoet var ca. 1 nm av, ble det delvis borte i sjøekko/støy. Farten ble redusert til halv fart. Like etter ble MT «Pollux» observert forut i babord sving. Kollisjon var ikke til å unngå. Fart i kollisjonsøyeblikket ble anslått til 13 kn. Vinkel 90 grader.

 

MT Pollux

MT «Pollux» gikk med redusert fart ca. 6 knop. Sikten var dårlig. Stoppedistansen med denne farten var ca. 0,4 nm. Vakten på broen besto av navigatør og en matros til rors. To vinduer i forkant av styrehus var åpne. Da en hørte et langt tåkesignal rett forut, stoppet en maskinen. Litt etter hørtes tåkesignalet litt om styrbord. For å være på den sikre siden ble det lagt hardt babord og halv fart forover. Like etter dukket «Castor» opp på styrbord side og kollisjonen var et faktum.

 

• Gjør rede for hvilke feil og forsømmelser som førte til denne kollisjonen. Påpek de regler, forordninger og anbefalinger i sjøveisreglene og STCW-konvensjonen som er overtrådt, eller ikke tatt tilstrekklig hensyn til.

 

 

Løsningsforslag

 

MS Castor    MT Pollux  
Tonnasje: 7500 DW Tonnasje: 3000 DW                                  
Radar: 12 nm Radar: I ustand
Fart: Full fart (15 kn) Fart: Redusert
Utkikk: Matros vasker på styrehusskott  Utkikk: Ingen
Rormann: Ingen Rormann: Matros
Antatt CPA: 0,3 nm    
Tåkesignal:  Startet når ekko var 4 nm av    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MS Castor 

 

MT Pollux

 

 

     

Brudd         

 

på sjøveisregel:   

      

 Brudd         

 

på sjøveisregel:

 

 Brudd på STCW-pkt.:

Regel 2:

Ansvar 

 Regel 2: Ansvar  STCW 23

Regel 5:  

Utkikk   Regel 5:  Utkikk 

 

 STCW 13, 14, 15, 32, 42, 45, 46                                

Regel 6: 

Sikker fart   Regel 6:  Sikker fart    STCW 27, 37, 38, 39, 45, 46

 

Regel 7: 

 

Fare for sammenstøt   Regel 7:  Fare for sammenstøt   STCW 37, 38, 39, 46 
Regel 8:  Manøver for å unngå sammenstøt  Regel 8: Manøver for å unngå sammenstøt   STCW 29,30
Regel 19: 

Fartøy som navigerer

under nedsatt sikt  

Regel 19: 

Fartøy som navigerer 

under nedsatt sikt   

 STCW 45
Regel 35: 

Lydsignaler under

nedsatt sikt   

     STCW 45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

MS Castor

Her har det foregått en rekke brudd både på Sjøveisreglene og pkt. fra STCW.

 

Regel 2 – Ansvar, er brutt. Den sier:

 

(a) Intet i disse reglene skal frita noe fartøy, dets reder, fører eller mannskap for følgene av en hvilken som helst forsømmelse fra å følge disse reglene eller i det hele tatt å iktta slike forsiktighetsregler som alminnelig sjømannsskikk eller tilfellets særegne omstendigheter måtte tilsi.

 

Del (b) sier også:

 

(b) Ved tolking av disse reglene og når de følges skal det tas nøye hensyn til alle farer for navigeringen og for sammenstøt, like ens til alle særlige omstendigheter, herunder begrensningen av vedkommende fartøys manøvreringsmuligheter, som måtte gjøre det nødvendig å avvike fra disse reglene for å unngå øyeblikkelig fare.

 

Regel 5 – Utkikk, er brutt. Styrmannen var alene på broen. Regel 5 sier:

 

Ethvert fartøy skal alltid holde ordentlig utkikk ved syn og hørsel så vel som ved alle tilgjengelige midler som er brukbare under de rådende omstendigheter og forhold for å kunne foreta en fullstendig vurdering av situasjonen og faren for sammenstøt.

 

Dette er også brudd på STCW-bestemmelser. Da kapteinen ikke ble varslet om nedsatt siktforhold, er dette enda et brudd på STCW-bestemmelsene.

 

Regel 6 – Sikker fart, er brutt. Denne sier at

 

Ethvert fartøy skal alltid gå med sikker fart slik at det kan manøvrere riktig og effektivt for å unngå sammenstøt og kan stoppes på en distanse som passer til de rådende omstendigheter og forhold.

 

Castor gikk med full fart. Da det andre ekkoet befant seg 3 nm av, kom kapteinen på broen. Vakten ble beordret som utkikk, men det ble som nevnt ikke holdt utkikk tidligere. Det er flere brudd på Regel 6 – Sikker fart, som også sier at ved fastsettelse av sikker fart skal det tas hensyn til følgende av fartøy som benytter radar:

 

(i) Radarutstyrets karakteristikk, effektivitet og begrensning.
(ii) De begrensninger som det benyttede radaravstandsområde medfører.
(iii) Virkning av sjø, værforhold og andre forstyrrelseskilder på radarobservasjoner.
(iv) Muligheten av at små fartøy, is og andre flytende gjenstander ikke kan oppdages ved radar på tilstrekkelig avtand.

 

Da MT Pollux bare var 1 nm av, forsvant det delvis i sjøekko på Castors radar, som var innstilt på 12 nm. I trafikert farvann bør radaren innstilles på 3 – 6 nm, alternativt radar 1 på 1,5 – 3 nm, og radar 2 på 3-6 (12) nm.

 

Regel 7 – Fare for sammenstøt. Castor har ikke tatt forholdsregler for å unngå sammenstøt. Regel 7 sier;

 

(a) Ethvert fartøy skal bruke alle tilgjengelige midler som er brukbare under de rådende omstendigheter og forhold for å avgjøre om det er fare for sammenstøt. Hvis det er noen tvil, skal det regnes med at det er fare
for sammenstøt.

 

Det må kunne sies å være fare for sammenstøt når CPA er anslått til 0,3 nm under slike forhold, da en også
oppdaget at CPA minket og ville bli under 0,3 nm. Regel 7 sier også at;

 

(b) Hvis radarutstyr er anbrakt og brukbart skal det brukes riktig inkludert søking på lang avstand for å få tidlig varsel om fare for sammenstøt samt radarplotting eller tilsvarende systematisk observasjon av observerte gjenstander.

 

Castor oppdaget ekkoet på relativ lang avstand, men det ble ikke benyttet radarplotting eller tilsvarende
systematisk observasjon.

 

 

Regel 8: Manøver for å unngå sammenstøt. Fra Castors side ble det ikke igangsatt noen manøver for
å unngå sammenstøt.

 

(d) En manøver for å unngå sammenstøt med et annet fartøy skal utføres slik at dette passeres på trygg avstand. Manøvrens effektivitet skal kontrolleres omhyggelig inntil det annet fartøy er endelig passert og klaret.

 

En CPA på under 0,3 nm med en slik fart (halv fart etter reduksjon) kan ikke sees på som trygg avstand.

 

(e) Om nødvendig for å unngå sammenstøt eller for å få mer tid til å vurdere situasjonen skal et fartøy slakke på farten eller stoppe farten, ved å stoppe eller reversere fremdriftsmidlene.

 

Dette burde blitt gjort da Pollux forsvant i sjøekko.

 

Regel 19: Fartøy som navigerer under nedsatt sikt. Regel 19 sier at:

 

(a) Denne regel gjelder for fartøy som ikke er i sikte av hverandre når de navigerer i eller nær et område med nedsatt sikt.

(b) Ethvert fartøy skal gå med sikker fart avpasset etter de rådende omstendigheter og nedsatte siktforhold.

(d) Ethvert fartøy som oppdager et annet fartøy bare ved hjelp av radar, skal avgjøre om en nærsituasjon kan utvikle seg og/eller om det er fare for sammenstøt. Hvis så er tilfelle skal det i god tid tas forholdsregler for å unngå dette.

(e) Unntatt når man er kommet til at det ikke er fare for sammenstøt, skal ethvert fartøy som tilsynelatende forenom tvers hører tåkesignalet fra et annet fartøy eller som ikke kan unngå å komme i en nærsituasjon med et annet fartøy som er forenom tvers, redusere farten til minste styrefart. Om nødvendig skal det stoppe helt og i alle tilfelle navigere ytterst varsomt inntil faren for sammenstøt er over.

 

Fra Castors side ble farten kun redusert til halv fart.

 

Regel 35 – Lydsignaler under nedsatt sikt. I henhold til Regel 35 skal

 

(a) Et maskindrevet fartøy som gjør fart gjennom vannet, skal minst hvert annet minutt gi et langt støt.

 

Castor startet ikke tåkesignalet før ekkoet var 4 nm av.

 

 

MT Pollux

Her er det også brutt en rekke sjøveisregler og STCW-punkter.

 

Regel 2 – Ansvar. I likhet med Castor har Pollux brutt regel 2.
Regel 5 – Utkikk. Det var ikke utkikk på bro, kun rormann. Dette er også brudd på STCW.
Regel 6 – Sikker fart. Stoppedistansen ved 6 knop, som var fartøyets fart, var 0,4 nm.. Sikten var anslått til 0,2 nm (av Castor), noe som skulle antyde at farten var for stor.

Regel 7 – Fare for sammenstøt, er også brutt. I denne heter det at

 

(c) Slutninger skal ikke trekkes på grunnlag av sparsomme opplysninger, spesielt sparsomme radaropplysninger

 

Dette er brutt da Pollux la hardt ror babord for å være på den sikre siden.

 

Regel 8: Manøver for å unngå sammenstøt. Fra Pollux side blir det igangsatt en feil manøver, en kursforandring til babord for et fartøy som er forenom tvers.

 

Sjøveisregel 19 – Fartøy som navigerer under nedsatt sikt. Pollux la hardt babord og halv fart forover «for å være på den sikre siden».

 

(d) Et fartøy som oppdager et annet fartøy bare ved hjelp av radar, skal avgjøre om en nærsituasjon kan utvikle seg og/eller om det er fare for sammenstøt. Hvis så er tilfelle skal det i god tid ta forholdsregler for å unngå dette. Når slik forholdsregel er en kursforandring, skal såvidt mulig følgende unngås;

(i) en kursforandring til babord for et fartøy som er forenom tvers unntatt for et fartøy som blir innhentet,
 

En kursforandring til babord for et fartøy som er forenom tvers skal såvidt mulig unngås.

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *